Limperg instituut

Limperg International Scholarship Program

Inleiding

Het is voor startende onderzoekers van groot belang dat zij goede contacten aan kunnen knopen met internationaal gerespecteerde onderzoekers. Dit helpt hen niet alleen bij het succesvol afronden van hun proefschrift, maar ook bij het publiceren van de daaruit voortkomende resultaten en bij het vormgeven van het vervolg van hun academische loopbaan. Veel van de huidige PhD’s krijgen een goede opleiding en begeleiding van hun promotoren. Contacten met internationale onderzoekers blijven in het algemeen beperkt tot congresbezoeken en toevallige, reeds bestaande relaties.
Inmiddels is duidelijk dat vrijwel alle onderzoekers die echt doorstoten tot de internationale top intensief samenwerken met internationale onderzoekers buiten Nederland. Deze relaties zijn grotendeels verantwoordelijk voor het succes dat deze onderzoekers behalen. Op dit mo- ment komen deze contacten min of meer “spontaan” tot stand. Dit betekent vaak dat de kansen op productieve internationale samenwerking niet voor iedereen even groot zijn. Dit voor- stel is er op gericht om de kansen op een goede internationale carrière voor alle PhD- studenten te verzekeren door internationale samenwerkingsrelaties financieel te ondersteunen.

Rechthebbenden

In de carrière van onderzoekers zijn twee momenten aan te wijzen waarop internationale samenwerking het grootste effect sorteert, namelijk een jaar vóór promoveren en het jaar na de promotie. Voorafgaand aan de promotie hebben PhD-studenten hun data verzameld en werken zij aan (vaak ingewikkelde) data-analyse. Dit is het moment waarop zij grote behoefte hebben aan gerichte ondersteuning. In het jaar ná de promotie dienen de onderzoekers hun resultaten om te zetten in publiceerbare artikelen en oriënteren zij zich op nieuwe vervolgprojecten voor hun verdere carrière. Op beide momenten is de behoefte van PhD-studenten aan internationale ondersteuning het grootst. Daarnaast, en dit is niet onbelangrijk, zijn PhD- studenten ook juist op die momenten aantrekkelijke gesprekspartners voor internationale senior onderzoekers.

De regeling

We willen een maximale financiële tegemoetkoming van €10.000 ter beschikking stellen aan PhD-studenten op de gebieden Accounting, Control, Auditing en Corporate Governance aan Nederlandse universiteiten die reeds ver zijn gevorderd in hun promotie-onderzoek of die hun promotie recent hebben afgerond.

PhD-studenten die nog bezig zijn met hun promotie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De PhD-student heeft nog maximaal één jaar nodig voor afronding van het proefschrift. Deze status dient te worden bevestigd door de begeleider.
  2. Bij empirische proefschriften gaat deze fase in op het moment dat alle relevante data zijn verzameld.

Jonge academici die recent hun proefschrift succesvol hebben afgerond kunnen een aanvraag indienen maximaal één jaar na promoveren.

Elke PhD-student komt slechts één keer voor subsidiëring uit dit programma in aanmerking.

De Limperg scholarship is maximaal €10.000 en vindt plaats op basis van een onkostenvergoeding.

De volgende regelingen zijn van toepassing:

  1. De LI scholarship wordt gebruik ter vergoeding van reiskosten van één retourticket en verblijfskosten van minimaal twee en maximaal zes maanden van het verblijf bij een buitenlandse onderzoeksinstelling.
  2. De aanvrager kan overtuigend aangeven waarom dit bezoek voor hem/haar belangrijk is, en welke activiteiten tijdens het bezoek zullen worden ontplooid.
  3. De begeleider van de aanvrager dient een verklaring te geven waarin de aanvraag wordt ondersteund.
  4. De ontvangende onderzoeksgroep dient een goede internationale reputatie te hebben op het gebied van onderzoek waarop ook de aanvrager actief is.
  5. De ontvangende onderzoeksgroep verklaart bereid te zijn de bezoekende student te ontvangen, faciliteiten ter beschikking te stellen en actief te begeleiden, danwel met hem/haar samen te werken.
  6. De vergoeding is bedoeld voor reis- en verblijfkosten. Uitbetaling vindt plaats op basis van declaratie van werkelijk gemaakte kosten. Een voorschotregeling is mogelijk.
  7. Salariskosten blijven ten laste komen van de instelling waarbij de aanvrager in dienst is en vallen derhalve niet onder deze regeling.

De aanvraagprocedure

In de aanvraag dient de aanvrager op bovenstaande punten helderheid te verschaffen en een begroting van de reis- en verblijfkosten op te stellen. Daarnaast dient een verklaring van de begeleider en van de ontvangende partij te worden meegestuurd.

Elk jaar zal één ronde van aanvragen worden georganiseerd. De uiterste datum waarop aanvragen kunnen worden ingediend is 1 juni. Het bestuur zal in de maand juni de aan- vragen beoordelen en over toekenning beslissen. De aanvrager wordt daarover terstond geïnformeerd.

Het budget voor dit programma is €50.000 per jaar.

In werking treding

De oorspronkelijke regeling van het Limperg Scholarship programma is op 1 mei 2009 in werking getreden. De huidige herziene regeling is geldig met ingang van 1 januari 2020.

Correspondentie-adres

Aanvragen kunnen worden toegezonden aan:

Prof.dr. T.L.C.M. Groot
Voorzitter Bestuur LI
Vrije Universiteit
Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
De Boelelaan 1105, kamer 7a-69
1081 HV Amsterdam

Tel.: 020 598 6040
Email: t.groot@vu.nl